00433055No, my soul is not asleep.
It is awake, wide awake.
It neither sleeps nor dreams, but watches,
its eyes wide open
far off things, and listens
at the shores of the great silence.
– Antonio Machado

Nee, mijn ziel slaapt niet.
Hij is wakker, klaarwakker.
Hij slaapt niet, noch droomt hij
maar ziet,
de ogen wijd open
verre dingen, en luistert
aan de oevers van de
Grote Stilte.

Advertenties

De zegewagen

Grote arkanakaart 7: de zegewagen

de zegewagen image by Will WorthingtonDe zegewagen heeft als archetype: het vertrek van de held

Dit  is de enige kaart in het tarot-spel waarbij vertrek vol optimisme tegemoet wordt getreden; de zegewagen gaat over doelbewust je eigen weg te gaan. “Stel je doel en ga er voor”

trefwoorden hierbij zijn: ga je eigen zinvolle weg, heb helder voor ogen wat je weg is en ga die weg op, NU!

Vraag die je jezelf kunt stellen hierbij: Welke stap kan ik vandaag nemen om dichter bij mijn uiteindelijke doel te komen?

Taliesin

Een volksverhaal uit Wales genaamd “Hanes Taliesin”, geleerd tijdens de bardenopleiding en hier opnieuw verteld voor mijn vrienden en familie
Lang geleden, nog voor de tijd van koning Arthur en Merlijn, leefden er een Heer en zijn Dame in een groot kasteel bij het meer van Bala. De dame was de Godin Ceridwen, de godin van de oogst en de sikkelvormige maan. Ze had lang rood haar, prachtige blauwe ogen, mooie brede schouders en vervulde sommigen met ontzag en devotie maar bracht bij anderen angst en afgrijzen teweeg. Er waren er ook die betwistten dat ze een godin was, “Ceridwen is een heks” zeiden ze dan, terwijl je aan hun stem kon horen dat ze bang waren van die vrouw die haar gedaante in een oogwenk kon transformeren in een raaf of ander dier. Heer Tegid, haar echtgenoot, was zelden thuis, maar samen hadden ze twee kinderen, hun mooie, lieflijke en intelligente dochter Creirwy en een zoon Morfran, wat “zeeraaf” betekent. Morfran was lelijk, en wel zo lelijk dat hij soms “Afgaddu” werd genoemd wat ultieme duisternis betekent. Mensen vonden hem zelfs zo eng dat ze hem nauwelijks aan durfden te kijken.

Op een avond toen ze naar haar slapende kinderen keek –Creirwy licht en lief met haar gouden krullen rond haar gevoelige gezichtje en Morfan donker en weerzinwekkend met zijn misvormde gezicht – besloot Ceridwen dat ze voor haar zoontje een remedie zou zoeken: als hij dan niet knap zou kunnen zijn, dan zou hij in ieder geval wijs kunnen worden en in vrede met de wereld kunnen leven.

Ze zou een drankje maken waarmee hij geïnspireerd en verlicht kon worden, ze zou het magische elixer Awen maken.

Ze had de formule om dat drankje te maken niet . . . en het was ook niet te vinden in haar eigen rijk . . . maar hoog in de bergen van Wales, verborgen achter rotsen en bewaakt door adelaars ligt de verborgen stad van de Druïden-alchemisten “Dinas Affaron” . En de bewoners, de Pheryllt zoals deze alchemisten worden genoemd, brouwen in hun grote Cauldron [ketel] het Awen. Drie druppels van dit “heldere weten” zijn voldoende om verlichting te brengen aan diegenen die het waard zijn. Ceridwen liet haar kinderen achter onder de hoede van hun vertrouwde kinderverzorgster en vertrok op haar witte merrie “Wit Schuim” naar Snowdonia, ze reisde dagenlang door de heuvels, en vervolgens door de bergen tot ze uiteindelijk, in het licht van de ondergaande zon, de kristallen torens van “Dinas Affaron” zag schitteren. Snel reed ze door en bereikte de stad van de Pheryllt bij het vallen van de nacht. De zware ijzeren poorten in de ringmuur waren gesloten, maar toen ze er op bonsde werd er één geopend door een donkerharige vrouw met zachte grijze ogen en een zwarte omslagdoek om, die haar zonder iets te zeggen of te vragen naar het centrum van de stad bracht waar de hoogste raad in vergadering bijeen was. Deze hoogste raad, bestaande uit mannen en vrouwen van onbesproken gedrag, hoorde haar verhaal aan. De raad stemde in met haar verzoek om de formule voor het maken van Awen te mogen gebruiken.

De donkere vrouw met zachte grijze ogen begeleidde haar naar de bibliotheek en liet haar achter bij de bibliothecaris. Samen met deze oude magere druïde beklom ze de trap midden in de kristallen toren, voorbij kamers vol oude manuscripten tot ze bovenin een kamer betraden, waar het “Eerste Boek van de Pheryllt” op tafel lag. Daar stond, op pagina’s van versleten perkament, de formule voor het maken van Awen geschreven. De magere bibliothecaris liet haar alleen en Ceridwen zette zich neer en begon met overschrijven van de formule. Nadat ze klaar was werd ze door de donkere vrouw met de zachte grijze ogen naar de poort van de stad gebracht en nadat ze elkaar nog éénmaal diep in de ogen hadden gekeken besteeg Ceridwin haar witte merrie en reed zo snel als de wind terug naar haar kasteel bij het meer van Bala.
In het recept van de Pheryllt stond dat de drank klaar-gemaakt moest worden in een Cauldron [dat is een grote ketel] die gevuld moest worden met vers water, waarin verscheidene kruiden en wortels gestrooid moesten worden die op speciale tijden van de dag en nacht geplukt moesten worden. Er waren ook kruiden bij die bij een bepaalde maanstand geoogst dienden te worden. Vervolgens zou alles gedurende een jaar en een dag moeten worden gekookt in die grote ijzeren ketel en pas dan zouden uit het stomende brouwsel drie druppels van het Druïdenelixer spatten : drie druppel Heldere Wijsheid. Dit zou het elixer zijn dat vernuft, wijsheid en algemeen begrip zou brengen aan diegene die het zou proeven.

Toen haar kinderen ’s avonds veilig lagen te slapen begon Ceridwen met de voorbereidingen voor haar brouwsel. Vlak voordat de wassende maan haar hoogste punt aan de hemel had bereikt liep ze onder de heldere sterren-hemel naar de oevers van het Bala-meer. Ze strekte negen keer haar armen uit naar het meer en bewoog ze vervolgens omhoog naar de maan. Zowel vanuit het meer als vanuit haar schoot voelde ze de omhoogtrekkende energie en zachtjes zong ze: “Uit de schoot, uit het grenzeloze naar de wereld van de tijd, uit de diepte vraag ik U te komen, Oh droombeeld van mij, verlangen van mij, smachten van mij”. En terwijl ze het diepe onbekende aanriep zag ze haar zoon uit het meer opstijgen, stralend van licht, gevuld met licht en met kennis van alle dingen, de knapste dichter, de meest talentvolle bard van het land.

Na het voltooien van deze magie repte ze zich de helling van de berg op naar de smidse van Govannon, die met behulp van de krachten van aarde, vuur, lucht en water en de hulp van de draken van Beli ijzererts omsmeedde tot wapens en wielen. Ze vroeg hem om een grote diepe Cauldron te maken in ruil voor een buidel met zilver-stukken en deze grote ketel af te leveren bij het lege vissershuisje aan de oevers van het meer.

Voor het branden van het vuur onder de ketel gedurende een jaar en dag had Ceridwin bedienden nodig en “toevallig” kwam ze in het bos bij haar kasteel een oude blinde man tegen, die begeleid werd door een jongen.

Zij nam hen beiden onmiddellijk in dienst om voorraden brandhout te hakken en om een jaar en een dag het vuur brandend te houden en op het brouwsel te letten.

De oude blinde man was Morda, wat “Zee-vader” betekent en de jongen die hem aan zijn linkerhand leidde was Gwion Bach, wat “kleine onschuldige” betekent. Morda was al jarenlang kolenbrander in de bossen van Ceridwin en in zijn hart herkende hij de vrouw als de witte Godin van de maan. Verscheidene dagen gingen voorbij voordat Govannon, de smid, laat in de nacht de ketel afleverde bij de hut. Ceridwin maakte de oude man en de jongen wakker en gaf ze opdracht het vuur in de vuur-koof aan te maken, terwijl zij water uit het Bala meer haalde.

Toen ze terug kwam en de ketel op het vuur werd geplaatst waarschuwde ze Gwion en Morda voor de negende keer dat ze nooit iets van het brouwsel mochten proeven.

Ze vertelde er niet bij dat de Pheryllt hadden haar gezegd dat alleen de eerste drie druppels de Heldere wijsheid zouden brengen en de rest van het brouwsel verderfelijke kennis zou brengen en ellende voor iedereen die er mee in aanraking zou komen.

Haar zoon zou de eerste drie druppels dienen te krijgen en de rest van het brouwsel zou verkookt moeten worden tot de ketel wegsmolt.

Terwijl ze de ketel vulde met water, de kruiden en de wortels toevoegde, en ze het brouwsel begon te roeren zong ze de bezweringen die haar waren gegeven door de wijzen uit Dinas Affaron. Daarna keerde ze terug naar haar kasteel.

Gedurende een jaar verzamelden Morda en Gwion brandhout en hielden de Cauldron in de gaten, ze verversten het water als het nodig was, zorgden dat er niets overkookte, vertelden elkaar verhalen en speelden schaak. De zomer veranderde in herfst, de winter kwam en ook weer de lente en voor ze het wisten brak de zomer weer aan. Er was een jaar voorbij. Eén dag voordat Afagddu zijn drie druppels zou ontvangen kwam Ceridwin samen met haar zoon bij hen en zetten ze zich neer in het huisje bij de ketel. Tegen de tijd dat het middernacht werd vielen ze beiden in slaap. Morda merkte dat het vuur uitging en gaf Gwion opdracht er meer hout op te doen. En terwijl de jongen dit deed begon het brouwsel opeens te sputteren en kookte over. Drie gloeiende druppels spatten op de duim van Gwion en veroorzaakten een brandwond. Zonder na te denken stak hij zijn duim in zijn mond en zoog de gloeiende druppels van zijn brandende huid.

De Cauldron krijste alsof hij hevige pijn had en brak met een scheurend geluid in tweeën, waardoor de rest van het brouwsel er uit stroomde, het huisje uit, het meer van Bala in. Het meer en omliggende land werden erdoor vergiftigd, de dieren die aan de oevers graasden waren de volgende dag allemaal dood.Taliesin

Maar op datzelfde ogenblik wist Gwion alles. Hij wist ook in een flits dat Ceridwen zou ontwaken en hem zou proberen de doden. Hij vluchtte weg van het huisje. Op datzelfde moment ontwaakte Ceridwen. Ze wist meteen wat er was gebeurd, sloeg Morda in zijn gezicht en liep krijsend naar buiten.

Ceridwin rende zó hard dat ze Gwion binnen enkele ogenblikken had ingehaald om hem naar de keel te vliegen. Ze strekte haar armen uit en juist op het moment dat haar vingernagels het vlees van zijn nek raakten, kreeg Gwion het inzicht dat hij zichzelf kon veranderen in elke gedaante die hij maar wilde en veranderde hij zichzelf in een haas. En terwijl hij als een haas wegsprong uit de greep van Ceridwen had hij al snel een voorsprong en sprong over greppels en door hagen. Maar Ceridwen veranderde zichzelf met de kracht van de Godin van de veranderende Maan in een gemene zwarte windhond en de jacht zette zich voort, over greppels en door hagen. Op het moment dat de scherpe tanden van de hazewindhond zich vast wilden zetten in het vlees van de doodsbange haas duikelden beide dieren hals over de kop in een snels-tromende beek. Met zijn nieuwe kennis veranderde Gwion zichzelf in een zalm en bewoog zich stroomafwaarts in de richting van de oceaan. Maar Ceridwen veranderde binnen enkele seconden in een otter en zette de achtervolging voort. En op het moment dat de klauwen van de otter uitsloegen om Gwion’s zilveren huid open te scheuren veranderde hij in een vogel en schoot als een pijl omhoog de lucht in. Maar Ceridwen veranderde zich in een havik en vloog al snel hoog boven Gwion. Toen ze zich op hem stortte zag Gwion beneden zich een sorteerplaats van graan. Hij liet zich uit de lucht neervallen en veranderde zichzelf in een graankorrel. Nu zou ze hem nooit meer kunnen vinden. . .

Maar Ceridwin vloog naar de grond en veranderde zichzelf in een grote zwarte kip met rode kam en speurde met haar snavel door het graan en pikte precies tussen de duizen-den anderen net die éne graankorrel op die Gwion Bach was en slikte hem door.

Ceridwin veranderde zich weer in een vrouw en keerde voldaan naar huis.

Maar het zaadje in haar kwam tot leven. Gwion groeide gedurende negen maanden als baby in de schoot van de Godin die geprobeerd had hem te vernietigen. Toen de tijd gekomen was om te bevallen was ze vast besloten hem te doden maar het kind dat werd geboren was zo lief en zo mooi dat ze hem niet kon vermoorden. Ze deed de prachtige baby in een leren zak die ze dichtnaaide en in zee wierp.

Negen maanden dreef de zak op het water en gedurende die negen maanden zat Gwion in het donker; zijn ziel reisde tussen deze wereld en de volgende, hij ontdekte geheimen en leerde liederen. Hij bevond zich in de schoot van de oceaan waar hij de liefde van de Maangodin voelde in de stromingen van eb en vloed en waarin hij de kracht van de Luchtgod voelde in de adem van de wind.

Hij was op weg naar zijn toekomst.

Zijn zak dreef uiteindelijk naar een stok van een vissersnet en bleef daar aan hangen.

Het vissersnet was van Garanhir. Hij had net zijn zoon Elffin er op uit gestuurd om de fuiken in de monding van de rivier leeg te halen en hij had gezegd dat Elffin alles wat hij in de fuiken zou vinden zelf mocht houden. De fuiken zaten altijd vol met zalm en hij wilde zijn zoon daarmee helpen, omdat de jonge man alleen maar pech leek te hebben in zijn leven. Met de verkoop van de vangst zou hij samen met zijn vrouw op grootse manier het Beltane-feest kunnen vieren. Maar Elffin en zijn bedienden vonden geen zalmen en Elffin begon al te weeklagen over zijn lot totdat hij de leren zak ontdekte. Hij haalde de zak uit het water, sneed hem open en staarde verbijsterd naar de baby.

Tegen zijn bedienden riep hij “Kijk eens wat een stralend gelaat : Taliësin”

De baby ging rechtop zitten, keek Elffin met zijn stralende gezicht recht in de ogen en zei lachend: “Ja, ik ben Taliësin”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boek_van_Taliesin

Engels:
http://www.sacred-texts.com/neu/celt/mab/mab32.htm

http://www.pantheon.org/articles/t/taliesin.html

Celtic Reiki

Ik trok de Klimop uit mijn Celtic Reiki boekje:

boven de verwarring uitstijgen vertelt ze me deze dag.

Gort = Klimop

Als essentie ondersteunt klimop je  om je weg te vinden en bij de keus om de beste richting te kiezen. Wanneer je besluiteloos bent, dan herinnert Klimop je er ook aan dat er geen verkeerde keuze is, want alle wegen leiden je tot waar je bent!

Mijn kleine Celtic Reiki boek met een groot aantal Ogham is gemaakt door een boekenkabouter (book brownie) en die  houden er ook wel van mensen een beetje te plagen, vertelden mijn moeder en grootmoeder me vroeger. ;).

Wil je meer over Celtic Reiki weten dan kun je op dit moment gratis deze on-line basis module volgen bij Martyn Pentecost, de “originator” van Celtic Reiki.

Imbolc ~~ voorjaar

Het vuur van het voorjaar wordt in het geheim ontstoken,  alleen diegenen die “weten” zullen de bijna verborgen tekenen herkennen die het ontwaken van het leven op het land aankondigen.

Thig an nathair as an toll
Là donn Brìde,
Ged robh trì troighean dhen t-sneachd
Air leac an làir.
Cha bhoin mise ris an nimhir,
Cha bhoin an nimhir num.’
“The serpent will come from the hole
On the brown Day of Bríde,
Though there should be three feet of snow
On the flat surface of the ground
I will not molest the serpent,
Nor will the serpent molest me.”
Carmina Gadelica, Ortha nan Gaidheal( Hymns and Incantations

In de Keltische traditie is het vandaag – 2 februari 2013 – Imbolc, Oimealg of Oimelc . Deze dag valt precies in het midden van  de donkere helft van het kalenderjaar “giamos“.  In de Coligny kalender wordt deze maand “Ogronios” genoemd.)¹
Imbolc wordt vaak vertaald als “in de buik” maar de oorsprong van het woord komt vermoedelijk van m(b)lig-  hetgeen “melk” betekent.
Dit feest valt samen met de lactatie van de schapen,  een aantal weken voor het lammeren.
De tekenen van het naderende voorjaar zijn te herkennen voor zij die willen zien,

Vandaag is het ook een feest van Bridget ( Brighid’s Day or St Brighid’s Day). Dit feest werd tot in de 20e eeuw gevierd in Schotland en Ierland maar is in de meeste Gaelic sprekende regio’s vervangen door Maria Lichtmis. Het lijkt me dat door een wonderlijke gang van de geschiedenis de oude voorchristelijke godin Brigit samengesmolten is met de christelijke heilige Brighid zonder veel van haar kwaliteiten te verliezen en vervolgens lijkt de rol van Brigit, met name in dit feest, door de maagd Maria overgenomen te zijn.

74-klIk trok voor deze dag de Kaart: de prinses van Pentagrammen (page), deze kaart gaat over onbevooroordeeld kijken naar wat je ‘in handen’ hebt, verbonden met het element aarde, zozeer dat ze het aarde-aspect ervan vertegenwoordigd.  Ze heeft als sleutelwoorden onder andere: “verkennen van mogelijkheden”.
Zij wijst ons er op dat we met kinderlijke onbevangenheid mogen kijken naar ons bezit, naar onze talenten en ervaringen, naar dat “wat we in handen hebben”.  Zonder oordelen.

Zij brengt ook de boodschap van de ontdekking van de geheimen der aarde. Als je wilt zien en helder wilt horen.

Voor veel mensen is het nu al de tijd van de grote schoonmaak. Is het daar nu voor jou ook de tijd voor?  Of juist niet?  

Kun je loslaten en het nieuwe omarmen?

Onderzoek wat er op je pad ligt met een “open mind”.

Bronnen:
)¹  Celtic Rituals – A. Kondratiev, uitgegeven door Collinspress
http://en.wikipedia.org/wiki/Candlemas#History
http://en.wikipedia.org/wiki/Imbolc
Carmina Gadelica, Ortha nan Gaidheal (te koop via Amazon)
Leergangen van OBOD
Timeless Wisdom of the Celts
, Steve Eddy & Claire Hamilton
(te koop via Amazon)

………….

Gaspeldoorn

Terug bij Ohn — de Gaspeldoorn
Elke keer als ik haar nodig heb verschijnt ze; zo ook vandaag.

http://yolandavannieuwkoop.files.wordpress.com/2012/07/onn.jpgOnn (Ohn) is Ulex europeaus of Gaspeldoorn. Ze is onderdeel van de vierde serie van vijf Oghams. Ze brengt troost, haar omhelzing voedt en verzorgt ons, ze houdt ons veilig en warm.

Ze is een goede lerares in het optimisme, ze is een bron van licht en inspiratie en haar essentie inspireert ons: ze kan de vonk van de bron van de schepping in onszelf ontsteken, daardoor kan ze ons begeleiden vanuit inertie naar nieuwe energie.
In het gebied waar ik als een kleuter woonde waren veel van deze Gaspeldoorns  te vinden maar tegenwoordig staat ze in Nederland op de rode lijst van bedreigde planten. Gaspeldoorn draagt ​​gele zwaar geurende bloemen in de lente en bloeit vaak het hele jaar door. Ze trekt veel bijen aan, waaraan we onze  mede te danken hebben😉 De naalden kunnen worden gebruikt om kleding vast te maken. Gaspeldoorn werd in de middeleeuwen boven de deur opgehangen als een voorteken tegen het kwaad. Hoewel ze giftig is –Cytisine alkaloïde- werd ze gebruikt om koeien en paarden te voeden. In Nederland werd ze ook gebruikt als brandhout en zelfs als meststof.
Gaspeldoorn als een “heelkruid maakt je meer bewust van kleuren en brengt een gevoel van lichte intoxicatie, maar een grotere doses induceert de dood en ik kan me voorstellen dat deze plant beschouwd werd als een heilige plant door mijn voorouders.
Ik hou van haar geur! Maar ik wandel voorzichtig langs het zonnige pad, waarlangs ze groeit omdat ze mij graag in haar omhelzing vast houdt.

bokalen 3

Bokalen 3dagkaart 5 januari: bokalen 3
kaart nummer 43
De drie van bokalen gaat over ruimte geven aan wat je voelt en wijst ons op het mogen uiten van onze gevoelens
sleutelwoord: vreugdevol vieren
De Drie van Bekers vertegenwoordigt groepen mensen die samenkomen om zich te richten op een gemeenschappelijke emotioneel doel
Om over na te denken vandaag± kun jij je gevoelens uiten? Wat zou jij vreugdevol kunnen vieren? Welk gevoel zou je met anderen willen delen? Met wie ga jij dat vandaag doen?
advieskaart: verheug je over dat wat je hebt bereikt / laat andere delen in je succes.

vreugde / happy ending / geluk in de liefde